Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecná časť

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťami, ktoré sú členmi skupiny EXATA (ďalej len „EXATA“) a ich obchodnými partnermi (ďalej spoločne len „zmluvné strany").
 2. Pokiaľ Zmluva medzi EXATA a obchodným partnerom neurčuje inak, má sa za to, že VOP sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 3. Každá Zmluva medzi EXATA a obchodným partnerom označuje link na webovú stránku, na ktorej je možné nahliadnuť do týchto VOP. V prípade, že obchodný partner nemá prístup na internet, na vyžiadanie mu bude poskytnutá kópia týchto podmienok, resp. bude mu zaslaná v elektronickom formáte.
 4. Akékoľvek výnimky a odchylné dojednania od týchto VOP budú platné, len ak budú dohodnuté v písomnej forme a zachytené v Zmluve medzi EXATA a obchodným partnerom. Konkrétne výnimky a odchylné dojednania platia vždy len pre konkrétnu zmluvu a vylučuje sa ich aplikácia na akékoľvek iné zmluvné vzťahy s obchodným parterom, pokiaľ neboli v inej Zmluve tiež rovnako písomne dohodnuté.
 5. V prípade rozporu medzi Zmluvou a platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na Zmluvu majú prednosť platné právne predpisy. V prípade rozporu medzi Zmluvou a VOP má prednosť Zmluva.
 6. Aplikácia VOP obchodného partnera alebo akýchkoľvek iných VOP je týmto výslovne vylúčená.
 7. EXATA je oprávnená jednostranne zmeniť znenie týchto VOP. Takáto zmena nadobúda účinnosť voči obchodnému partnerovi uplynutím 15. dňa od doručenia oznámenia o takejto zmene EXATA, pokiaľ obchodný partner neoznámi v tejto lehote, že s touto zmenou nesúhlasí. Pokiaľ obchodný partner s touto zmenou VOP nesúhlasí a oznámi to EXATA podľa predchádzajúcej vety, uplynutím 15. dňa od doručenia oznámenia o zmene Zmluva zaniká. EXATA zároveň bez zbytočného odkladu po prijatí zmeny VOP zverejní ich úplné znenie v elektronickej podobe na svojej webovej stránke a v písomnej forme vo svojom sídle.
 8. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich prijatia EXATA a voči konkrétnemu obchodnému partnerovi dňom účinnosti jeho Zmluvy s EXATA.

 

  II. Definície a skratky

Pre účely VOP je:

 1. Obchodný partner“ - právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vstupuje do právneho vzťahu s EXATA na základe zmluvy
 2. Zmluva“ – písomná dohoda upravujúca vzájomné záväzky strán
 3. Plnenie“ – dodávka služieb, tovarov, prác a poskytnutie všetkých iných plnení a povinností podľa Zmluvy.
 4. Strany“ – spoločné označenie EXATA a obchodného partnera, ktorí spolu vstúpili do právneho vzťahu na základe zmluvy; v jednotnom čísle „Strana“ znamená ktorúkoľvek zmluvnú
 5. stranu takto uzavretej zmluvy.
 6. Bezodkladne“ alebo „bez zbytočného odkladu“ - lehota nevyhnutne potrebná na uskutočnenie príslušného úkonu, najviac však 7 kalendárnych dní.
 7. Záručná doba“ - doba, počas ktorej strany zaistia riadne fungovanie produktu/diela, alebo že tieto budú bez vád a produkt/dielo sa môže užívať na určený účel
 8. Dane“ - akékoľvek dane, clá alebo iné poplatky stanovené príslušným orgánom/zákonmi, vzťahujúce sa na plnenie
 9. Obchodný zákonník“ –zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov „Občiansky zákonník“ – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

 

  III. Uzatvorenie Zmluvy

 1. Zmluvný vzťah medzi EXATA a obchodným partnerom podľa týchto VOP vzniká buď podpisom Zmluvy oprávnenými zástupcami Strán alebo akceptáciou návrhu na uzatvorenie Zmluvy druhou Stranou (doručením tzv. „objednávky“ jednej Strany a jej následnou bezvýhradnou akceptáciou druhou Stranou).
 2. Za akceptáciu návrhu Zmluvy (objednávky) sa považuje len bezvýhradné akceptovanie návrhu Zmluvy. Akceptácia s výhradami, dodatkami a zmenami (napr. k termínom či miestam dodania Plnenia) znamená odmietnutie predloženého návrhu Zmluvy (objednávky) a predstavuje nový návrh od druhej zmluvnej strany.
 3. V prípade, že akceptácia návrhu Zmluvy (objednávky) nebude EXATA zo strany obchodného partera doručená a obchodný partner začne plniť/dodávať podľa Zmluvy, má sa za to, že k akceptácii návrhu Zmluvy (objednávky) EXATA zo strany obchodného partnera došlo konkludentne.
 4. Strany sa dohodli, že k doručovaniu objednávok a ich následnej akceptácii medzi stranami môže dôjsť aj elektronickou formou.
 5. Strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov zo Zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na plnenie podmienok dohodnutých v Zmluve.

 

  IV. Ukončenie zmluvy

 1. Zmluvu medzi Stranami je možné ukončiť písomnou dohodou.
 2. Zmluvu je možné ukončiť jednostrannou písomnou výpoveďou, ak ide o rámcovú zmluvu alebo poskytovanie plnenia bolo dohodnuté na dobu neurčitú. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.
 3. Zmluvu je možné ukončiť odstúpením od Zmluvy z výslovne stanovených dôvodov a spôsobom uvedeným v Zmluve, v týchto VOP a ust. § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
 4. Ak pôjde o dôvody stanovené v Zmluve a týchto VOP, EXATA je oprávnená odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty na plnenie a bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy okrem povinnosti nahradiť škodu a platiť zmluvné pokuty dohodnuté pre prípad porušenia Zmluvy, a tých uvedených v ustanoveniach Zmluvy alebo VOP, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

 

  V. Platnosť, zmeny, oddeliteľnosti ustanovení Zmluvy

 1. Zmluva je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Podpisom Zmluvy obchodný partner vyhlasuje, že v plnom rozsahu a bez výhrad túto Zmluvu akceptuje.
 2. Zmluva je účinná dňom jej platnosti, pokiaľ v Zmluve nie je určený iný dátum (tzv. odložená účinnosť zmluvy), odkedy Zmluva nadobúda účinnosť.
 3. Meniť a dopĺňať Zmluvu je možné výlučne na základe dohody strán vo forme písomného očíslovaného dodatku k Zmluve.
 4. Ak niektoré ustanovenie Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
 5. V takom prípade sa strany dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia Zmluvy.

 

  VI. Jazyk, rozhodné právo a riešenie sporov

 1. Tieto VOP boli vypracované v slovenskom jazyku a boli preložené do anglického jazyka. V prípade rozporu medzi originálnou verziou v slovenskom jazyku a prekladom v anglickom jazyku má prednosť originálna verzia.
 2. Strany sa dohodli, že Zmluva, právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy ako aj spojené so Zmluvou, ktoré nie sú upravené Zmluvou alebo VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Strany vyvinú úsilie, aby všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou boli riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy, budú riešené pred miestne a vecne príslušným súdom Slovenskej republiky.

 

  VII. Doručovanie písomností a komunikácia medzi stranami

 1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou sa rozumie doručenie písomností doporučene poštou na adresu sídla jednej zo strán, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie jednej zo strán.
 2. V prípade, že strany majú záujem považovať doručovanie elektronickými prostriedkami (emailom) za rovnocenné s doručením poštou, musia sa takto v Zmluve výslovne dohodnúť. Bežná elektronická komunikácia a výmena dokumentov medzi stranami v súvislosti so Zmluvou (nevyvolávajúca právne účinky) je bez ďalšieho úkonu akceptovaná.
 3. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná trojdňová lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu alebo v prípade doručovania kuriérom aj deň, v ktorý zásielka nebola adresátovi doručená z dôvodu, že adresát nebol kuriérom zastihnutý.
 4. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy, ktoré sú ako sídla strán uvedené v záhlaví Zmluvy, ibaže odosielajúcej strane adresát písomnosti písomne oznámil nové sídlo, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že dojednania podľa tohto článku nemajú vplyv na prípadné osobité dohody medzi stranami o zasielaní elektronických faktúr.

 

  VIII. Vyhlásenia k faktúre

 1. Pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva niečo iné, cena plnenia a všetky jej súčasti, kalkulácie a rozpočty sú uvádzané bez DPH. K cene bez DPH sa pripočíta príslušná sadzba DPH podľa osobitného predpisu upravujúceho DPH účinného v čase vystavenia faktúry.
 2. Ceny uvedené v Zmluve sú pevné a nemenné. Akékoľvek zmeny cien sa môžu vykonať jedine zmenou Zmluvy na základe dohody Strán alebo spôsobom uvedeným v Zmluve a/alebo ak to vyžadujú platné zákony.
 3. Faktúry obchodného partnera budú platné a EXATA ich bude akceptovať, len ak budú obsahovať všetky informácie vyžadované Zmluvou a platnými predpismi, a ak boli riadne a včas zrealizované činnosti podľa Zmluvy, na základe ktorej obchodný partner fakturuje.
 4. V prípade, že faktúra obchodného partnera neobsahuje stanovené náležitosti v zmysle Zmluvy, platných právnych predpisov alebo údaje v nej nie sú uvedené správne alebo nie sú v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve, EXATA je oprávnená vrátiť faktúru obchodnému partnerovi bez zaplatenia na opravu a doplnenie. Dňom doručenia opravenej faktúry EXATA začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.
 5. Všetky platby obchodnému partnerovi na základe Zmluvy realizuje EXATA bankovým prevodom na účet obchodného partnera, ak nie je v Zmluve stanovené inak. Za týmto účelom obchodný partner oznámi EXATA presné a úplné údaje o svojom bankovom účte.
 6. Obchodný partner vyhlasuje, že je majiteľom účtu v banke uvedeného v záhlaví Zmluvy a zaväzuje sa na faktúrach ním vystavených podľa tejto Zmluvy uvádzať výlučne číslo tohto účtu.
 7. Ak Strany v Zmluve uvedú emailovú adresu na zasielanie faktúr, znamená to, že sa Strany dohodli, že faktúra obchodného partnera bude zaslaná na elektronickú adresu povinnej Strany uvedenú v Zmluve. Táto dohoda Strán sa považuje za prejavenie súhlasu príjemcu tovaru alebo služieb v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s vystavením a prijatím faktúry v elektronickej podobe. Táto elektronická faktúra sa považuje v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty za daňový doklad.
 8. Ak podľa Zmluvy s obchodným partnerom vystupuje EXATA na strane odberateľa tovaru alebo služby v tuzemsku a dodanie tovaru a služby zo strany obchodného partnera bude spĺňať jedno alebo viaceré z nasledujúcich kritérií, uplatní si EXATA voči obchodnému partnerovi osobitný spôsob úhrady DPH z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku. DPH z takto dodaného tovaru a služieb v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov odvedie EXATA na tzv. osobný účet daňovníka (OÚD) obchodného partnera, ktorý mu bol pridelené správcom dane. Kritéria na uplatnenie osobitného spôsobu úhrady dane z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku:
  • obchodný partner je uvedený v zozname dlžníkov vedených Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami,
  • obchodný partner požaduje úhradu za dodanie tovarov/služieb na bankový účet, ktorý nie je uvedený v zozname bankových účtov zverejnených finančným riaditeľstvom a i.

 

  IX. DPH Governance

 1. V prípade, že obchodný partner je platcom DPH, vyhlasuje, že u neho a v prípade, ak je fyzickou osobou, tak ani u osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom a v prípade, ak je právnickou osobou, tak ani u osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo jeho spoločníkom, ani u osoby, v ktorej je jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo spoločník štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom nenastal žiaden z dôvodov na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ktorými sú, že
  • nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie v zmysle § 3 zákona o DPH,
  • opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo kontrolný výkaz,
  • opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť na dani z pridanej hodnoty,
  • opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese svojej prevádzkarne,
  • alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole v zmysle zákona o DPH.
 1. Strany sa dohodli, že vyhlásenia podľa predchádzajúceho bodu 1 tohto článku sa považujú za zopakované v ktoromkoľvek okamihu počas trvania Zmluvy alebo až do zániku povinnosti obchodného partnera zaplatiť daň z pridanej hodnoty podľa zákona o DPH v súvislosti s touto Zmluvou.
 2. V prípade, že sa vyhlásenia uvedené v bode 1 tohto článku stanú nepravdivými, nesprávnymi alebo neúplnými, obchodný partner sa zaväzuje informovať EXATA o takej skutočnosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nej dozvedel.
 3. Zároveň sa obchodný partner zaväzuje nahradiť EXATA všetku škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti obchodného partnera podľa bodu 2 tohto článku, vrátane všetkých súvisiacich nákladov (najmä nákladov na zaplatené pokuty zo strany príslušného daňového úradu, služby daňových, účtovných alebo iných poradcov a iné náklady v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike).

 

  X. Ochrana dôverných informácií a povinnosť mlčanlivosti

 1. Dôverné informácie znamenajú všetky skutočnosti, informácie a údaje, vrátane, ale nie výlučne, o podnikateľských, vývojových a výskumných aktivitách zmluvných strán, o vlastníctve, existujúcich a pripravovaných technológiách a postupoch výroby, marketingu, odbytu, dizajnu, dokumentácii, schémach, analýzach, štúdiách, technických správach a technických dokumentáciách, plánoch, výkresoch, špecifikáciách, popisoch procesov, zloženiach chemických látok a kompozícií, o testoch, dodávateľoch, klientoch, zamestnancoch, investoroch, know-how, tvorbe cien, o ktorých sa Strany dozvedeli pri plnení Zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou, (ďalej len „dôverné informácie“).
 2. Strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách; tento záväzok strán je časovo neobmedzený.
 3. Výnimku z dôverných informácií tvoria:
  • informácie, ktoré sú v deň podpísania tejto Dohody verejne známymi, alebo ktoré sa už v tento deň dali zadovážiť z bežne dostupných zdrojov,
  • informácie, ktoré sa stali po dni podpísania tejto Dohody verejne známymi, alebo ktoré sa po tomto dni už dajú zadovážiť z bežne dostupných zdrojov, a to inak než v dôsledku porušenia povinnosti zmluvnej strany zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Dohody,
  • informácie, ktoré prijímajúca zmluvná strana oprávnene a preukázateľne získala z iného zdroja ešte pred podpisom tejto Dohody a disponuje právom tieto informácie bez ďalšieho zverejniť, sprístupniť ďalším osobám alebo inak používať
 1. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje:
  • na prípady, ak Strana zverejnila dôverné informácie s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej Strany, na prípady, keď prijímajúcej Strane vznikne povinnosť poskytnúť dôverné informácie na základe zákona, alebo je potrebné, aby ich použila v prípadných súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Prijímajúca Strana je povinná bezodkladne túto jej povinnosť aj s odôvodnením oznámiť Strane, ktorá dôverné informácie poskytla.
 1. Strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany nezverejnia a/alebo ďalej neposkytnú a/alebo neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Tretími osobami nie sú štatutárne orgány, zamestnanci alebo iné splnomocnené osoby Strán, ani audítori či právni a iní poradcovia Strán, ktorí sú zo zákona alebo na základe uzavretej dohody o mlčanlivosti povinní mlčať o skutočnostiach, o ktorých a pri svoje práci dozvedia,, ktorým je potrebné poskytnúť dôverné informácie za účelom výkonu práv a povinností podľa Zmluvy.
 2. Žiadna zo Strán nemôže použiť dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany na iné účely, než na účel Zmluvy. Strany sa zároveň zaväzujú, že priamo a ani prostredníctvom inej osoby nepoužijú dôverné informácie v rozpore s ich účelom pre seba alebo pre inú osobu alebo za účelom nekalej súťaže v rozpore so záujmami druhej Strany.
 3. Strany sa tiež zaväzujú, že všetky prípadné doklady, materiály, vzorky a iné nosiče obsahujúce dôverné informácie, budú chrániť pred ich stratou, odcudzením, poškodením, zničením alebo pred ich neoprávneným rozmnožovaním alebo rozširovaním.
 4. Strany si vzájomne vrátia všetky písomné a iné nosiče dôverných informácií vrátane ich kópií, a to na základe písomnej žiadosti Strany, ktorá ich poskytla, v lehote, ktorú uvedie v takejto písomnej výzve. Ak sa tak Strany dohodnú, prípadne prijímajúca Strana vydá písomné potvrdenie poskytujúcej Strane o zničení všetkých prijatých písomných dôverných informáciách a ich kópiách. Tento bod sa nedotýka oprávnenia prijímajúcej Strany uchovať jednu kópiu dokumentov obsahujúcich dôverné informácie výlučne pre účely prípadných súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.

 

  XI. Nelegálne zamestnávanie

 1. EXATA nesmie podľa § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“) prijať dodávku práce alebo službu od dodávateľa, ktorý nelegálne zamestnáva fyzické osoby.
 2. Za dodávku práce sa považuje dočasné pridelenie alebo vnútroholdingové pridelenie zamestnanca v zmysle § 7b ods. 7 zákona o nelegálnom zamestnávaní.
 3. V prípade, že obchodný partner s domicilom mimo územia Slovenskej republiky dodáva EXATA na základe Zmluvy službu alebo obchodný partner poskytuje EXATA vnútroštátnu alebo cezhraničnú dodávku práce, podpisom Zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou, ktorá nelegálne zamestnáva fyzickú osobu podľa ust. § 7b ods. 5 zákona o nelegálnom zamestnávaní.
 4. Zmluvné strany konštatujú, že obchodný partner požiadal EXATA, aby sa v súvislosti s uzavieraním Zmluvy spoľahla na to, že jeho vyhlásenie obsiahnuté v predchádzajúcom bode je pravdivé, úplné a správne. EXATA sa zaväzuje uskutočniť konanie podľa predchádzajúcej vety, o ktoré ho obchodný partner požiadal.
 5. Obchodný partner sa zaväzuje nahradiť spoločnosti EXATA náklady a škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku spoľahnutia sa na pravdivosť, úplnosť a správnosť jeho vyhlásení obsiahnutých v bode 3 tohto článku (sľub odškodnenia), a to najmä v prípade, ak v dôsledku nepravdivosti, neúplnosti alebo nesprávnosti tohto vyhlásenia bude spoločnosti EXATA uložená pokuta v zmysle ust. § 7b ods. 8 zákona o nelegálnom zamestnávaní (alebo podľa iného právneho predpisu, ak sa pokuta ukladá z dôvodu porušenia povinnosti podľa ust. § 7b ods. 5 zákona o nelegálnom zamestnávaní).
 6. V prípade, že sa vyhlásenie uvedené v bode 3 stane nepravdivým, nesprávnym alebo neúplným, obchodný partner sa zaväzuje informovať EXATA o takej skutočnosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nej dozvedel.
 7. V prípade, ak dôjde k právoplatnému uloženiu pokuty EXATA v zmysle ust. § 7b ods. 8 zákona o nelegálnom zamestnávaní (alebo podľa iného právneho predpisu, ak sa pokuta ukladá z dôvodu porušenia povinnosti podľa ust. § 7b ods. 5 zákona o nelegálnom zamestnávaní), zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávka EXATA na náhradu nákladov a škody podľa bodu 5 tohto článku sa považuje za splatnú dňom právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. EXATA je oprávnená svoju pohľadávku na náhradu škody vo výške zaplatenej pokuty a všetkých súvisiacich nákladov započítať proti pohľadávke obchodného partnera za dodanie práce alebo služby, a to tak, že zníži najbližšie splatnú odmenu alebo odmeny obchodného partnera za dodanie práce alebo služby.
 8. EXATA sa zaväzuje po zaplatení pokuty podľa bodu 7 tohto článku bez zbytočného odkladu písomne informovať obchodného partnera o tejto skutočnosti, spolu s uvedením dátumu platby a označením najbližšej splatnej odmeny alebo prípadne aj ďalšej odmeny obchodného partnera, od ktorej bude suma náhrady škody vo výške zaplatenej pokuty a všetkých súvisiacich nákladov odpočítaná na základe započítania podľa bodu 7 tohto článku. Prílohou tohto oznámenia bude aj rozhodnutie o uložení pokuty s vyznačenou doložkou právoplatnosti.
 9. Obchodný partner sa zaväzuje kedykoľvek počas trvania Zmluvy na požiadanie predložiť EXATA k nahliadnutiu v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva spoločnosti EG prácu alebo službu, ktoré sú potrebné na to, aby EXATA mohla skontrolovať, či obchodný partner neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní, najmä ust. § 7b ods. 5.
 10. V prípade, ak EXATA po predložení dokumentov podľa bodu 9 tohto článku zistí, že obchodný partner porušuje ust. § 7b ods. 5 zákona o nelegálnom zamestnávaní, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
 11. Obchodný partner sa ďalej zaväzuje nahradiť EXATA náklady a škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku toho, že na EXATA prejde povinnosť zaplatiť pokutu alebo dodatočné platby podľa ust. § 7b ods. 2 zákona o nelegálnom zamestnávaní. Zmluvné strany sa dohodli, že takáto pohľadávka EXATA sa pritom považuje za splatnú dňom, kedy EXATA nárok na náhradu nákladov alebo škody vznikne.
 12. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade, ak dôjde k právoplatnému uloženiu pokuty alebo povinnosti zaplatiť dodatočné platby obchodnému partnerovi podľa ust. § 7b ods. 2 zákona o nelegálnom zamestnávaní a povinnosť zaplatiť pokutu alebo dodatočné platby prejde na EXATA, EXATA je oprávnená svoju pohľadávku na náhradu škody vo výške zaplatenej pokuty a všetkých súvisiacich nákladov podľa bodu 11 tohto článku alebo vo výške dodatočných platieb a všetkých súvisiacich nákladov podľa bodu 11 tohto článku započítať proti pohľadávke obchodného partnera za dodanie práce alebo služby, a to tak, že zníži najbližšie splatnú odmenu alebo odmeny obchodného partnera za dodanie práce alebo služby.
 13. EXATA sa zaväzuje po zaplatení pokuty alebo dodatočných platieb podľa bodu 12 tohto článku bez zbytočného odkladu písomne informovať obchodného partnera o tejto skutočnosti, spolu s uvedením dátumu platby a označením najbližšej splatnej odmeny alebo prípadne aj ďalšej odmeny obchodného partnera, od ktorej bude suma zaplatenej pokuty a všetkých súvisiacich nákladov podľa bodu 11 tohto článku alebo dodatočných platieb a všetkých súvisiacich nákladov podľa bodu 12 tohto článku odpočítaná na základe započítania podľa bodu 12 tohto článku.

 

  XII. Financovanie z EÚ a národných verejných zdrojov

 1. V prípade, že predmet záväzku s obchodným partnerom je realizovaný na základe projektu financovaného z EÚ zdrojov (tzv. eurofondov) alebo z národných verejných zdrojov, obchodný partner sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu príslušného kontrolného orgánu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami financovanými z týchto zdrojov a poskytnúť vykonávateľom kontroly/auditu všetku potrebnú súčinnosť.

 

VOP EXATA nadobúdajú platnosť a účinnosť 15.2.2023.